ΚΑΛΠΑΚΙ  27-6-2014

Κε Πρόεδρε

Κοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Κε Δήμαρχε

Η συγκυβέρνηση και ΕΕ  με το νομό 4250/2014 με πρόσχημα την αξιολόγηση του προσωπικού στο Δημόσιο και στους Ο.Τ.Α, αποσκοπεί στη διεύρυνση της κοινωνικής εξαθλίωσης, προωθεί νέες απολύσεις εργαζομένων, εκχωρεί δημόσιες δομές και υπηρεσίες στα εργολαβικά συμφέροντα και παγιώνει τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, με εργαζόμενους των 400 ευρώ χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Στην υλοποίηση των επιλογών τους θέλουν συνένοχους και μάλιστα πρωτοπόρους τόσο τους εργαζόμενους, όσο και τους αιρετούς της Τ.Α .

   Στις 30 Ιουνίου καλείστε ,κύριε  Δήμαρχε ,κύριε  Πρόεδρε του ΝΠΔΔ, να ανακοινώσετε  σε ποιες υπηρεσίες θα επιμεριστεί το «άριστα 25% »το «επαρκές 60%» και σε ποιές το «μέτριο 15% τουλάχιστον », που πρακτικά σημαίνει ότι εσείς  υποχρεωτικά θα αποφασίσετε,  και θα υπογράψετε ποιες υπηρεσίες θα μείνουν ανοιχτές και ποιες θα κλείσουν ή θα ξεπουληθούν .

Επίσης καλείστε , προσδιορίζοντας   αυτά τα ποσοστά  να κάνετε  πράξη τη  συνάρτηση του μισθού με το βαθμό της αξιολόγησης, καθιερώνοντας και  στο δημόσιο τομέα

 τον ατομικό μισθό, και τις ατομικές συμβάσεις εργασίας όπως και στον ιδιωτικό τομέα καταργώντας defacto τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α διαφωνούμε με  την «αξιολόγηση» που apriori χαρακτηρίζει εργαζόμενους άριστους, μέτριους και ανεπαρκείς βάσει παρανοϊκών  ποσοστώσεων και όχι με την απόδοση του κάθε εργαζόμενου στην υπηρεσία του και έτσι  αποφάσισαν σε μαζική  Γ, Συνέλευση να μην προχωρήσουν στην αυτοαξιολόγησή  τους.

Η επιστημονική επιτροπή της Βουλής στη σχετική έκθεσή της, την οποία και θα σας καταθέσω , επιβεβαιώνει την αντισυνταγματικότητα του νόμου, γιατί  αντίκειται στην αρχή της ισότητας και στην αρχή της αξιοκρατίας,  δεδομένου ότι η βαθμολογία που προτείνεται να λαμβάνει κάθε υπάλληλος δεν θα συναρτάται με την ατομική του αξία , τις ικανότητες και τις επιδόσεις του- όπως συμβαίνει σήμερα- αλλά με το προκαθορισμένο ποσοστό που ορίζει ο νόμος.

Η νέα μέθοδος «αξιολόγησης» είναι ένα ακόμα αντεργατικό μέτρο κατ’ επιταγή  της Τρόικας προκειμένου να δημιουργηθεί η νέα δεξαμενή διαθεσίμων και υπό απόλυση υπαλλήλων σύμφωνα με τις μνημονιακές δεσμεύσεις της συγκυβέρνησης.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α Ν.Ιωαννίνων  ζητάει   από το Δημοτικό  σας Συμβούλιο  :

          1. Να καταγγείλετε  και να απαιτήσετε την άμεση απόσυρση του Ν.4250/2014 στο σύνολό του, να μην προχωρήσετε στην εφαρμογή του

.2  Ο Δήμαρχος  και ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ καθώς και  οι υπηρεσιακοί παράγοντες υλοποιώντας την σημερινή σας απόφαση να μην εφαρμόσουν στην πράξη την ποσόστωση που επιβάλλει ο ν. 4250/14 και να μην γίνει καμία πειθαρχική δίωξη.

3. Να απαιτήσετε από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος να αναλάβει πρωτοβουλίες για την απόσυρση του Νόμου.

4. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στο αρμόδιο υπουργείο.              

Αντιπρόεδρος συλλόγου εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Ιωαννίνων                                                                                                                                                                    ΠΟΠΗ ΓΙΩΤΗ

Είναι χαρακτηριστική η θέση, την οποία διατύπωσε ηΕπιστημονική Επιτροπή της Βουλήςστην σχετική έκθεση, που συνέταξε αναφορικά με τον ν.4250/2014 «Όπως έχει παγίως κριθεί από την νομολογία κατά την

ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων (….) βασικές αρχές και κατευθύνσεις του συστήματος αξιολόγησης είναι η αντικειμενική και αμερόληπτη στάθμιση βάσει σαφώς προσδιορισμένων κριτηρίων της επαγγελματικής ικανότητας και καταλληλότητας των υπαλλήλων σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους και τα καθήκοντα τους αλλά και της απορρέουσας από το Σύνταγμα (άρθρο 5) αρχή της αξιοκρατίας (…) η δε βαθμολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να γίνεται πάντοτε μετά από αντικειμενική και ουσιαστική αξιολόγηση και κρίση τους από τα αρμόδια όργανα(ΣτΕ 1667-9/2022 βλ. και ΣτΕ 1670/2002 Διοικ ΕφΑθηνών 788/2011, ΔιοικΕφΑθ 88/2010, βλ. επίσης άρθρο 81 παρ.1 του ν, 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (…)Υπό το φως των ανωτέρω, δημιουργείται προβληματισμός ως προς το αν η αναγκαιότητα επιβολής των προτεινόμενων ποσοστώσεων για την επίτευξη του επιδιωκόμενου από τον νόμο σκοπού είναι εμφανής και σαφώς διαγνώσιμη, ώστε να συνιστά αναλογικό, σύμφωνο με το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος, περιορισμό του δικαιώματος των δημοσίων υπαλλήλων να εξελίσσονται και να αξιολογούνται βάσει σαφώς προσδιορισμένων κριτηρίων επαγγελματικής ικανότητας και καταλληλότητας, σε σχέση προς το αντικείμενο της εργασίας τους και τα καθήκοντα τους, συμφώνως και προς την συνταγματικώς κατοχυρωμένη στο άρθρο 103 παρ.7 του Συντάγματος αρχή της αξιοκρατίας δεδομένου, ότι η βαθμολογία, που προτείνεται να λαμβάνει κάθε υπάλληλος δεν θα συναρτάται προς την ατομική του αξία, τις ικανότητες και τις επιδόσεις του κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων αλλά προς το προκαθορισμένο ποσοστό ανά κλίμακα βαθμολόγησης (πρβλ. και ΣτΕ 1917/1998)».    

Αντιστοίχως, αναφορικά με την ποσόστωση, που εισάγεται μέσω των προσβαλλόμενων πράξεων, στο συναφές πρακτικό επεξεργασίας του π.δ. 318/1992 εκφράστηκε (από το Σύμβουλο Π.Ν.Φλώρο και τον Πάρεδρο Ν.Ρόζο) η άποψη, ότι «η παρεχόμενη δυνατότητα θέσπισης ποσοστώσεων αντίκειται στην αρχή της ισότητας και την συναφή αρχή της αξιοκρατίας, εφόσον τελικά δεν βαθμολογούνται με τον αυτό βαθμό όλοι οι κατά τον αξιολογητή δυνάμενοι να βαθμολογηθούν με αυτόν, και μάλιστα χωρίς να τίθενται αντικειμενικά κριτήρια βάσει των οποίων ο αξιολογητής θα αποκλείσει ορισμένους ισάξιους υπαλλήλους ή θα επιλέξει άλλους».